Zum InhaltsbereichZur Startseite

Konstruktionsdetaljer

Tillvägagångssätt

Den omgivande konstruktionen är i första linje avgörande för vilken remtyp och remlängd som ska väljas samt för bestämning av tillhörande kuggskivor. Alla kuggremmar som ingår i vår remtillverkning kan utrustas med nockar. I kombination med stödskenor kan kuggremmarna understödja en lättgående transportdrift. Alternativt står BRECO®, BRECOFLEX® kuggar av polyuretan till förfogande i PAZ-utförande. (PAZ = polyamidunderlag på kuggsidan).

Välja nock

Vilken nock som ska väljas är beroende av transportgods och transportsyfte. Olika nockutföranden kan erbjuda följande möjligheter:

Utdrag från mer än 2.000 olika nockformar

Nockarna tillverkas som PUR-formstycken. På sidan "Nockar ur föreliggande form" (utdrag) finns måttblad för nockar i standardutförande.

Standardnockar kan, beroende på dimensioner, förändras i efterhand med mekanisk efterbearbetning (borrning, fräsning). Ev. önskemål på ett visst utförande ska anges i ritning.

Nockar ur halvfabrikat

Beroende på erforderligt antal kan nockar vid behov skäras ut ur förtillverkade PUR-plattor.
Följande plattjocklekar kan levereras: 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 11; 15; 20 mm

Nockar ur nytt verktyg

För nya önskemål för utförandet finns praktiskt taget inga inskränkningar inom våra tillverkningsmöjligheter när det gäller formgivningen av formsprutade nockar. Beakta verktygskostnaderna.

Nockmaterial

PUR ca 92 shore, samma material som för BRECO®, BRECOFLEX® kuggremmar av polyuretan.

Påsvetsningsposition mittemot kuggen

Kuggremmarnas böjbarhet befinner sig huvudsakligen i kuggluckan. För att bibehålla kuggremmens böjbarhet runt om kuggskivan, måste en påsvetsningsposition i första linje väljas "mittemot kuggen".

Nockdelning, kuggdelning

Välj i första linje en nockdelning som är en heltalsmultipel av kuggdelningen. Nockindelningar som inte består av heltalsmultiplar är möjliga, dock måste man beakta att en förskjutning av nockpositionen adderas allt eftersom och förskjuts mot kuggpositionen.

Beställningsexempel

Måttsättning

A - BRECO® kuggrem av polyuretan 50 T10/5000 V-PAZ

Kuggremmen utrustas alltid med nockar med en heltalsmultipel av kuggdelningen, dvs. den påsvetsade nockpositionen stämmer exakt överens med remmens kuggdelning. Ett summafel i nockdelningen gentemot kuggdelningen kan alltså inte uppstå.

Toleranser

Den uppnådda påsvetsningspositionen för varje enstaka nock avviker från den avsedda börpositionen med ± 0,5 mm. För nockhöjd ska en tolerans på - 0,5 mm beaktas.

Beställningsbeteckning, beställningstext

För den avsedda kuggremmen ska en ritning med måttuppgifter helst bifogas till beställningen.
Ni kan även beskriva nockkuggremmen med beställningstexten och sedan skicka över dessa data till oss. Exempel: BRECO® kuggrem av polyuretan 50 T 10/5000 V-PAZ med påsvetsade nockar, nock-nr. 2.3.2.015.008, antal nockar 100, nockdelning 50, påsvetsningsposition gentemot kugg.

Svetsvulst

A - Radie 0,5 till 1
B -
Skuren till rak kant

På grund av svetsningen bildas en svetsvulst mellan nocken och remmens rygg. Ett PUR-utsprång med radie 0,5 till 1 mm kan bildas.

Om svetsvulsten inkräktar på den avsedda funktionen, måste "skuren till rak kant" anges vid beställning.

Nocktjocklek s

A - Nock gentemot kugge
B - Nock gentemot kugglucka
C - Risk för sprickor, kontrollera kuggskivans storlek!

Kuggremmens böjlighet kan påverkas av den påsvetsade nocken. Som tumregel gäller att en så liten nocktjocklek s som möjligt ska väljas. I tabellen nedan anges rekommenderad maximal nocktjocklek s i mm i förhållande till vilket antal kuggar som har valts för kuggskivan.

Max. nocktjocklek s i mm
20, 25, 30, 40, 50, 60, 100 - Kuggskivans kuggtal
A - Maximal nocktjocklek i mm vid påsvetsningsposition mittemot kugg
B - Maximal nocktjocklek i mm vid påsvetsningsposition mittemot kugglucka

Delning 20 20 25 25 30 30 40 40 50 50 60 60 100 100
  B B A A B B B              
T 5 5 (2) 6 (2) 6 (3) 8 (4) 9 (6) 10 (8) 12 (10)
T 10 8 (3) 9 (4) 10 (4) 12 (6) 14 (9) 15 (12) 20 (20)
T 20 12 (5) 13 (5) 15 (6) 18 (8) 20 (12) 23 (20) 30 (30)
AT 5 5 (2) 6 (2) 6 (3) 8 (4) 9 (6) 10 (8) 12 (10)
AT 10* 8 (3) 9 (4) 10 (4) 12 (6) 14 (9) 15 (12) 20 (20)
AT 20 12 (5) 13 (5) 15 (6) 18 (6) 20 (12) 23 (20) 30 (30)
XL 5 (2) 6 (2) 6 (3) 8 (4) 9 (6) 10 (8) 12 (10)
L 6 (3) 7 (3) 8 (4) 10 (5) 12 (7) 13 (10) 16 (16)
H 8 (4) 9 (5) 10 (6) 12 (7) 14 (10) 15 (12) 20 (20)
XH 13 (5) 14 (5) 15 (6) 18 (8) 20 (12) 23 (20) 30 (30)

* kan även användas till BAT och SFAT

Exempel för bestämning av nocktjockleken s till en BRECO® kuggrem av polyuretan med delning T 10 som löper runt om en kuggskiva med 20 kuggar:

  • Vid påsvetsningsposition "mittemot kugge", nocktjocklek s ≤ 8 mm,
  • Vid påsvetsningsposition "mittemot kugglucka", nocktjocklek s ≤ 3 mm.

Anmärkning: Vid mellanstorlekar (t.ex. 22 kuggar) rekommenderar vi nästa mindre värde som max. nocktjocklek.

Nockar med fritt utrymme

A - Fritt utrymme

Kuggremmens böjlighet bibehålls om motsvarande fria utrymmen är förhanden.

Nockpar

A - Skuren till rak kant
B - BRECO® kuggrem av polyuretan 50 T20 / 12000 V-PAZ

Nockpar (nockkammare, nockfickor) används inom transportteknik i första linje för detaljpositionering och för s.k. inläggningsprocesser. Det fria måttet mellan nockarna har en tillverkningstolerans på ± 0,5 mm. En tolerans som har sänkts till ± 0,2 mm ska anges separat med hänsyn till omriggnings- resp. verktygskostnader.

Nockar med borrhål

Borrhål kan begäras för särskilda påbyggnadsdelar. Beakta föreliggande toleranser.

Nockar med ingjutna delar

A - Underskärning med tvärstift

För särskilda funktionella egenskaper kan vi tillverka nockar med ingjutna delar. Vid formgivning av ingjutna delar (av stål, aluminium eller liknande) måste man tillse att motsvarande underskärningar har bildats.
Anmärkning: Ingjutningsdelar ska tillhandahållas i tillräckligt antal av beställaren, varvid ca 5% överskottsmängd krävs för granskningsproduktion.

Svetsutförande

Svetsningen utförs som smältsvetsning av nockarnas kompletta basyta mot remmens rygg.